Obszar Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy, stanowiący fragment lokalnego korytarza ekologicznego wiodącego wzdłuż doliny rzeki Drwęcy, jest ostoją ptaków wodno-błotnych, wykorzystywaną przez nie zarówno w sezonie lęgowym, jak i migracyjnym.

Łączna populacja zatrzymujących się tu podczas przelotów migrujących gatunków ptaków wodno-błotnych sięga 20 000 osobników. Wysoką liczebność osiągają zatrzymujące się na tym obszarze migrujące populacje gęsi białoczelnej Anser albifrons (do 7000 osobników) i gęsi zbożowej Anser fabalis (do 3300 osobników), jak również tutejsza populacja lęgowa gęgawy Anser anser (do 60 par lęgowych, stanowiąca blisko 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej).

Obszar jest także miejscem jesiennego gromadzenia się żurawi i zimowania łabędzi.W sezonie lęgowym gniazduje tu do 25 par podróżniczka Luscinia svecica (około 2% krajowej populacji).

Obszar obejmuje fragment doliny Drwęcy tworzącej duże zakole powyżej Brodnicy. Dolina Drwęcy ma tu od 0,5 do 3,0 km szerokości i jest obrzeżona stromymi, w większości zalesionymi zboczami otaczających ją wysoczyzn. Dno doliny jest płaskie i silnie zabagnione, zajęte przez torfowiska i łąki pocięte systemem rowów.

Drwęca w obrębie doliny ma charakter naturalny, silnie meandruje, a jej korytu towarzyszą liczne starorzecza. Wiosną rzeka wylewa tworząc rozlewiska zajmujące nierzadko całą szerokość doliny i utrzymujące się przez kilka tygodni. W granicach obszaru znalazło się położone w rozszerzeniu doliny jezioro Sopień oraz dolne odcinki dolin dopływu Drwęcy ? Brynicy i dopływu Brynicy ? Samionki.

Obie wymienione rzeki są w swych odcinkach dolnych skanalizowane i otoczone pasem łąk, mokradeł i lasów. Wśród zbiorowisk roślinnych dominują zbiorowiska roślinności łąkowej, turzycowiska i szuwary trzcinowe, zajmujące łącznie blisko połowę powierzchni obszaru. Znaczną powierzchnię zajmują także lasy, głównie olsy, łęgi i bory sosnowe, a także zbiorowiska zarośli wierzbowych.

Omawiany obszar obejmuje fragmenty Brodnickiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu przyrody ?Rzeka Drwęca? oraz siedliskowego obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001. Siedliska cennych gatunków ptaków w dolinie rzeki zachowały się głównie dzięki prowadzonej tu tradycyjnej, ekstensywnej gospodarce pastwiskowo-łąkarskiej.

Ograniczenie bądź całkowite zaprzestanie wypasu i wykaszania oraz związane z tym zarastanie łąk i mokradeł stanowią najważniejsze zagrożenie dla gniazdujących tu ptaków. Inne ważniejsze zagrożenia dla awifauny w obszarze to zalesianie łąk i terenów porolnych, obniżenie poziomu wód gruntowych oraz wzrastająca intensyfikacja zabudowy mieszkalnej i letniskowej.

Ścieżki dydaktyczne

                                    Ścieżka Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna „Na Bagienną Dolinę Drwęcy”

Geochasching (1)

Geochasching (2)

Geochasching (3)

Geochasching (4)

                                     Gród Foluszek:

Gród Foluszek (1)

Gród Foluszek (2)

Gród Foluszek (3)

Gród Foluszek (4)

Gród Foluszek (5)

Gród Foluszek (7)

Gród Foluszek (6)

                                      Wytwórnia makaronu BIO Babalscy:

wytwórnia makaronu BIO Babalscy (3)

wytwórnia makaronu BIO Babalscy (2)

wytwórnia makaronu BIO Babalscy (1)

wytwórnia makaronu BIO Babalscy (4)

wytwórnia makaronu BIO Babalscy (5)

wytwórnia makaronu BIO Babalscy (6)

wytwórnia makaronu BIO Babalscy (7)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię