Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 183 nowych projektów w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Projekty obejmują działania w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, czystej technologii, polityki ochrony środowiska, a także działania informacyjno-komunikacyjne na temat zagadnień związanych ze środowiskiem.

Ogółem stanowią one inwestycję, której całkowity koszt wynosi 530 mln euro, z czego 244 mln euro zapewni UE. Finansowaniem w ramach LIFE+ na kwotę 18,9 miliona euro objętych zostało w sumie 7 projektów z Polski, w tym po 2 z dziedziny "polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska" i "przyroda" oraz 3 z dziedziny "informacja i komunikacja". 

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: W ramach programu LIFE+ w dalszym ciągu finansowane są wysokiej jakości, innowacyjne projekty o dużej wartości dodanej dla UE. Te nowe projekty nie tylko w znaczący sposób przyczynią się do ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz do przeciwdziałania zmianie klimatu. Przyczynią się one również do rozpowszechniania w całej Europie wiedzy na temat najpoważniejszych wyzwań w zakresie ochrony środowiska, z którymi musimy się zmierzyć, takich jak oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów.

Komisja otrzymała 748 wniosków w odpowiedzi na swoje ostatnie zaproszenie do składania wniosków, które zamknięto we wrześniu 2010 r. Ze wszystkich złożonych wniosków 183 zostały zakwalifikowane do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja. Pięćdziesiąt pięć z tych projektów będzie realizowane z udziałem partnerów z więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 203 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 64 projekty zgłoszone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane w 18 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 223 mln euro, z czego około 125 mln euro zapewni UE. Większość projektów (55) dotyczy ochrony przyrody, przyczyniając się do realizacji dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz sieci Natura 2000. Pozostałych dziewięć projektów dotyczy różnorodności biologicznej, stanowiąc nową kategorię projektów LIFE+ w zakresie programów pilotażowych uwzględniających szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną. Ogółem kwota funduszy zainwestowanych w projekty z zakresu różnorodności biologicznej wynosi 18,3 mln euro.

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych, technologicznych oraz metod i instrumentów. Spośród 399 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 104 projekty zgłoszone przez szereg różnorodnych organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty, realizowane w 18 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 286 mln euro, z czego około 109 mln euro zapewni UE. Największa część finansowania (ok. 143 mln euro) przeznaczona jest na 51 projektów dotyczących odpadów i zasobów naturalnych.

Komisja przeznaczy ponad 16 mln euro na 14 projektów bezpośrednio dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu o całkowitym budżecie w wysokości 40 mln euro. Ponadto 12 projektów poświęconych innym zagadnieniom będzie również miało pośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Wspomniane różne projekty są przedstawione w załączniku do niniejszego komunikatu prasowego.

Woda
jest kolejnym ważnym obszarem zainteresowania, w którym wybrano dziewięć projektów. Pozostałych 30 projektów dotyczy rożnych zagadnień, takich jak powietrze, substancje chemiczne, wpływ środowiska na zdrowie, lasy, innowacje, hałas, ochrona gleby, podejścia strategiczne oraz ochrona środowiska w miastach.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i podkreśleniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnieniu szkoleń i podnoszeniu świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. Spośród 146 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 15 projektów zgłoszonych przez szereg organizacji z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska, dotyczących kwestii różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, odpadów i wody. Wybrane projekty, realizowane w 18 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 20,4 mln euro, z czego około 10,1 mln euro zapewni UE. Komisja z zadowoleniem odnotowuje znaczny wzrost środków przeznaczonych na projekty LIFE + informacja i komunikacja. Siedem z 15 projektów dotyczy poszerzania wiedzy na temat przyrody i zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej, a osiem poświęcone jest innym zagadnieniom związanym ze środowiskiem.

LIFE + jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i dysponuje budżetem w wysokości 2 143 mld euro na lata 2007-2013. Komisja ogłasza rocznie jedno zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów LIFE+.

Polska – 7 projektów (18,9 mln euro)

LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska (2 projekty – 4,1 mln euro)
–    BIOREWIT (Instytut Warzywnictwa): Głównym celem projektu BIOREWIT jest opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie nowych środków ulepszania gleby i podłoża bezglebowego stosowanych w uprawach szklarniowych, w ramach kompleksowych badań naukowych w dziedzinie rolnictwa poprzez wykorzystanie naturalnych odpadów włóknistych i ich stosowanie do upraw warzyw na działkach demonstracyjnych i polach doświadczalnych.
–    DIM-WASTE (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego): Głównym celem projektu DIM-WASTE jest prezentacja funkcjonowania innowacyjnej technologii w zakresie gospodarowania pewnymi rodzajami odpadów, w tym szlamem kanalizacyjnym, i wykorzystywania ich do produkcji różnych lekkich produktów zagregowanych.

LIFE+ przyroda (2 projekty – 9,7 mln euro)
–    Niebieski korytarz Iny (Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie): Celem projektu jest ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej w ekosystemach wodnych dorzecza Iny, które znajdują się na obszarach należących do sieci Natura 2000. Zostanie to osiągnięte poprzez połączenie ich niebieskim korytarzem ekologicznym. Dodatkowym celem jest odnowienie populacji łososia w Inie.
–    ActiveKPN (Kampinoski Park Narodowy): Celami projektu są poprawa stanu ochrony wielu ważnych europejskich gatunków występujących w Kampinoskim Parku Narodowym (w tym bobra (Castor fiber), wydry (Lutra lutra), rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx), rozmaitych płazów i gadów, derkacza (Crex crex), żurawia (Grus grus), bąka (Botaurus stellaris) oraz rzadkich motyli: modraszka telejusa (Maculinea teleius) oraz czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), a także ograniczenie presji urbanizacyjnej na zakupionych terenach.

LIFE+ informacja i komunikacja (3 projekty – 5,1 mln euro)
–    Kampania anty-azbestowa (Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”): Projekt kampania anty-azbestowa ma na celu zwiększenie świadomości instytucji i obywateli Polski na temat szkodliwości azbestu i jego negatywnego wpływu na zdrowie; wzrost indywidualnego zaangażowania instytucji i obywateli w rozwiązanie problemu usuwania azbestu w Polsce; oraz promowanie „dobrych praktyk” związanych z usuwaniem azbestu ze środowiska.
–    Poznaj swoją Naturę (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska): Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i uznanie wartości sieci Natura 2000 wśród polskich obywateli. Dzięki temu polepszy się współpraca między najważniejszymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska oraz władze lokalne na obszarach należących do sieci Natura 2000. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu będą szeroko rozpowszechniane, aby osiągnąć efekty mnożnikowe i wzmocnić wiarygodność sieci Natura 2000 w Polsce.
–    Najlepsze dla zachowania różnorodności biologicznej (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych): Zasadniczym celem tego projektu jest wspieranie najlepszych praktyk związanych z ochroną różnorodności biologicznej w lasach, zwłaszcza na obszarach Natura 2000.
 

Nowe projekty przyczyniają się do ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz do przeciwdziałania zmianie klimatu. / Fot. Makio Kusahara, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię