Ministerstwo Środowiska – Operator Programu Operacyjnego ?Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów? realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – ogłosiło główny nabór wniosków. Wnioski będą przyjmowane od 15 kwietnia do 17 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

Cel Programu
Celem Programu jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

Obszar programowy
Obszar programowy nr 2 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014: „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”.

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do osiągnięcia jednego z niżej wymienionych celów ogólnych:
1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
3. Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;
4. Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej.

Projekty składane przez organizacje pozarządowe w ramach celu nr 4 tematycznie powinny być zgodne z jednym z celów 1 – 3.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą się ubiegać wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (PGL LP), itp., z tym że podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe (NGOs) muszą być zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Na wsparcie dużych projektów w ramach naboru głównego zostanie przeznaczona kwota 13 190 181 euro, tj. 54 553 270 zł. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 85% dla wnioskodawców Programu.Poziom dofinansowania wskazany przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym może zostać zmniejszony w wyniku oceny wniosku, w celu dostosowania do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu
W naborze głównym wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. euro, tj. 703 103 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. euro, tj. 3 308 720 zł.

Projekty partnerskie
Operator Programu zachęca wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia). W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego zawiązanie partnerstwa, w postaci listu intencyjnego lub umowy partnerskiej.

Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej. W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do odwiedzenia m.in. stron internetowych: www.ngonorway.org (potencjalni partnerzy z Norwegii), www.rannis.is/english (potencjalni partnerzy z Islandii) lub o kontakt mailowy z panią Karin Lingg – [email protected] (potencjalni partnerzy z Liechtensteinu).

Warto się zapoznać z informacjami zawartymi na następujących stronach internetowych: www.eog.gov.pl i http://eeagrants.org/Partnerships.

Terminy i zasady składania wniosków
W naborze głównym wniosków każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Operator Programu dopuszcza możliwość jednoczesnego składania różniących się treścią wniosków przez tego samego wnioskodawcę w ramach dwóch otwartych konkursów dla Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” tj.: do naboru głównego wniosków i do Funduszu Małych Grantów. Powyższe dotyczy wyłącznie wnioskodawców należących do sektora organizacji pozarządowych non – profit.
Zobacz: Fundusz Małych Grantów: Nabór wniosków na ochronę bioróżnorodności

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 15.04.2013 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 17.06.2013 r. do godz. 15:00.

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony wyłącznie w języku polskim niezależnie od tego, czy projekt jest składany wyłącznie przez podmiot krajowy czy też we współpracy z partnerem z Państw Darczyńców.

Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu, w formie papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/DVD) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Funduszy Norweskich
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji prowadzącej konkurs.

W naborze głównym wniosków maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. euro, tj. 3 308 720 zł. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię